For korstyret‎ > ‎

Årsmøtemal

Årsmøte

Årsmøtet er korets høyeste organ. 
Årsmøtet avholdes hvert år. 
Innkalling til årsmøtet sendes alle medlemmer minst en måned før møtet. 
Saksliste og saksdokumenter sendes deltakerne minst en uke før møtet.
Saker som foreslås behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret innen tre uker før møtet.
Hvert medlem har en stemme på årsmøtet.
Hvert medlem av styret har en stemme på årsmøtet. 
Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
Årsmøtet gjør vedtak med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt av disse vedtektene.
Årsmøtet behandler disse sakene:
  • Godkjenning av innkalling og saksliste.
  • Valg av møteledelse, referent og to protokollunderskrivere.
  • Årsmelding.
  • Revidert regnskap.
  • Budsjett og medlemskontingent.
  • Saker foreslått av styret eller medlemmene.
  • Valg av styre, revisor og valgkomite.
Alle medlemmer i koret er valgbare.
Dersom styret eller 1/3 av medlemmene krever det, kan ekstraordinært årsmøte innkalles med tre ukers varsel.
Comments