For korstyret‎ > ‎

Mønstervedtekter

(du kan laste ned dette dokumentet nederst på siden).

Ung i Kor
mønstervedtekter for kor


1. Organisasjon
_______ (koret) er et frittstående og demokratisk kor.


2. Formål
Koret skal
  • fremme den musikalske utviklingen til medlemmene
  • skape gode sosiale rammer om aktiviteten


3. Medlemskap
Som medlemmer regnes alle sangere og tillitsvalgte i koret. 
Alle medlemmer av koret har rett til å være med å bestemme. Barns meninger skal også tillegges vekt.
Innmelding skjer skriftlig til styret.
Utmelding skjer skriftlig til styret. Utmeldingen gjelder fra påfølgende semester.
Styret kan vedta å suspendere eller ekskludere et medlem. Vedtaket kan ankes til årsmøtet.
Medlemmer plikter å betale medlemskontingent innen fastsatte frister.

4. Årsmøte
Årsmøtet er korets høyeste organ.
Årsmøtet avholdes hvert år. Innkalling til Årsmøtet sendes alle medlemmer minst en måned før møtet. Saksliste og saksdokumenter sendes deltakerne minst en uke før møtet.
Saker som foreslås behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret innen tre uker før møtet.
Hvert medlem har en stemme på årsmøtet.
Hvert medlem av styret har en stemme på årsmøtet. Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
Årsmøtet gjør vedtak med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt av disse vedtektene.
Årsmøtet behandler disse sakene:
  • Godkjenning av innkalling og saksliste.
  • Valg av møteledelse, referent og to protokollunderskrivere.
  • Årsmelding.
  • Revidert regnskap.
  • Budsjett og medlemskontingent.
  • Saker foreslått av styret eller medlemmene.
  • Valg av styre, revisor og valgkomite.
Alle medlemmer i koret er valgbare.
Dersom styret eller 1/3 av medlemmene krever det, kan ekstraordinært årsmøte innkalles med tre ukers varsel.

5. Styret
Styret består av leder og minst tre andre medlemmer. Leder velges særskilt. Forøvrig konstituerer styret seg selv.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

6. Valgkomite
Korets valgkomite består av to medlemmer.

7. Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøtet.

8. Oppløsning
Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å oppløse koret. Samme møte bestemmer ved simpelt flertall på hvilken måte korets midler skal brukes til fremme av korsang.

ĉ
Ukjent bruker,
26. mar. 2012, 03:25
Comments